Neurofeedback


Neurofeedbacktraining

EEG-neurofeedback of EEG biofeedback is voor een aantal aandoeningen een bewezen techniek om hersenactiviteit te veranderen.

Digoloog werkt met Hersencentrum actief samen aan wetenschappelijk onderzoek naar de techniek (in samenwerking met Vrije Universiteit Amsterdam en Ludwig Maximilian Universiteit München).

Hoe werkt neu­ro­feed­back?
Door elek­tro­den op de sche­del te plaat­sen me­ten we het EEG (elek­tro-en­ce­fa­lo­gram). Een EEG geeft de elek­tri­sche ac­ti­vi­teit weer die door onze her­se­nen ge­pro­du­ceerd wordt. Di­ver­se her­sen­ge­bie­den pro­du­ce­ren een ei­gen ‘rit­me’ van ac­ti­vi­teit en ver­schil­len­de rit­mes wor­den ge­as­so­ci­eerd met een be­paal­de men­ta­le toe­stand. De door de elek­tro­den ge­re­gi­streer­de ge­ge­vens wor­den via een com­pu­ter ge­pre­sen­teerd (vi­su­eel en/of au­di­tief) aan de the­ra­peut en cliënt. De pre­sen­ta­tie aan de the­ra­peut is het EEG ter­wijl de cliënt de te­rug­kop­pe­ling krijgt door mid­del van een com­pu­ter­spel, film of mu­ziek. De her­se­nen ‘spe­len’ het com­pu­ter­spel of be­pa­len de kwa­li­teit van de film door de ge­wens­te her­sen­ac­ti­vi­teit te pro­du­ce­ren. Lang­du­rig en goed trai­nen kan de her­se­nen blij­vend in een be­te­re con­di­tie bren­gen.


Wan­neer wordt Neu­ro­feed­back aan­ge­ra­den?
On­danks alle po­si­tie­ve be­rich­ten die via de me­dia wor­den ver­spreid is het be­lang­rijk te ver­mel­den dat neu­ro­feed­back geen won­der­mid­del is. Op ba­sis van di­ver­se ge­pu­bli­ceer­de on­der­zoe­ken, als­me­de onze kli­ni­sche er­va­ring kan wor­den ge­steld dat neu­ro­feed­back een ge­schik­te me­tho­de is voor het ver­min­de­ren van klach­ten bij ad(h)d. Daar­naast zijn er aan­wij­zin­gen dat ook voor ove­ri­ge aan­doe­nin­gen zo­als bij­voor­beeld dys­lexie, ocd en slaap­stoor­nis­sen mo­ge­lijk­he­den zijn voor in­ter­ven­tie met be­hulp van neu­ro­feed­back. In alle ge­val­len ech­ter blijkt in­di­vi­du­e­le dia­gnos­tiek de bes­te voor­spel­ler voor mo­ge­lijk­he­den met deze tech­niek en is suc­ces niet ge­ga­ran­deerd. Voor vra­gen over spe­ci­fie­ke klach­ten kunt u con­tact op­ne­men.

Op dit mo­ment lo­pen er vele on­der­zoe­ken naar neu­ro­feed­back bij di­ver­se aan­doe­nin­gen en bij klach­ten­vrije men­sen die hun pres­ta­ties wil­len ver­be­te­ren. Ook onze prak­tijk is ac­tief be­trok­ken bij we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek zo­wel in Ne­der­land (Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam) als in het bui­ten­land.

Zijn er ri­si­co’s aan neu­ro­feed­back ver­bon­den?
Er zijn geen be­ken­de lan­ge ter­mijn ri­si­co’s ver­bon­den aan neu­ro­feed­back wan­neer dit on­der pro­fes­si­o­ne­le be­ge­lei­ding plaats­vindt. Ech­ter, voor ie­de­re be­han­de­ling waar­bij ver­an­de­rin­gen plaats­vin­den geldt dat dit zo­wel po­si­tie­ve of ne­ga­tie­ve ef­fec­ten kan heb­ben. Aan ons ge­rap­por­teer­de tij­de­lij­ke bij-ef­fec­ten zijn lich­te hoofd­pijn, ver­an­der­de slaap­be­le­ving en mil­de ver­moeid­heid vlak na een trai­ning. We ra­den u dan ook aan hier­mee re­ke­ning te hou­den wan­neer u wilt star­ten met deze trai­nin­gen.

Hoe gaat dat in de prak­tijk?
Voor­dat neu­ro­feed­back­trai­ning be­gint is uit­ge­brei­de dia­gnos­tiek es­sen­ti­eel. De eer­ste af­spraak be­staat al­tijd uit een in­ta­ke waar­in de klach­ten wor­den be­spro­ken. Te­vens wordt stan­daard een neu­ro­psy­cho­lo­gi­sche scree­ning ge­daan (kort NPO) en een (q)EEG on­der­zoek. Na de dia­gnos­ti­sche fase wordt een in­di­vi­du­eel trai­nings­pro­gram­ma ge­maakt met als doel om ‘klach­ten te ver­min­de­ren en krach­ten te be­nut­ten’. Alle on­der­zoe­ken kun­nen zo­wel plaats­vin­den in Alkmaar als Am­ster­dam.

Wat zijn de kosten voor Neurofeedback?
Een losse neurofeedbacksessie kost bij Digoloog 60,50 per sessie. Dit is inclusief 21% btw (€50,- ex btw). De trainingen worden dan uitgevoerd door een Ba neuropsycholoog in de laatste fase van de masterstudie. Het intaketraject en het vaststellen en maken van het neurofeedbackprotocol wordt door een BIG geregistreerde GZ-Psycholoog of Psychotherapeut gedaan.

Kan neurofeedback worden vergoed?
Neurofeedback kan niet worden vergoed.

Per gemeente en verzekeraar gelden diverse tarieven die voor uw eigen rekening komen. Neurofeedback wordt vrijwel uitsluitend aangeboden in combinatie met psychologische begeleiding. Dit gedeelte kan worden vergoed wanneer u een verwijzing van uw huisarts heeft voor sGGZ of bGGZ. Uw hoofdbehandelaar is dan altijd BIG geregistreerd.

Vraagt u ons gerust voor hulp bij het uitzoeken van de specifieke kosten voor u.